Bu çalışmada taahhütçü yapım firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerinde; teklif aşamasında değerlendirdikleri kriterler, bu kriterlerin önem dereceleri, proje süresi belirlemede kullandıkları teknikler, maliyet hesabı yaparken kullandıkları yöntemler, bu yöntemleri kullanım oranları, maliyet ve süre hesaplamalarında öngörülemeyen dış faktörleri nasıl değerlendirdikleri ve maliyet oluştururken hangi değişkenleri hangi sıklıklarda kullandıklarının belirlenmesine çalışılmış; gerçekleştirilen projelerde ana üretim kalemlerinin maliyetlerinin, öngörülenlere göre sapmalarının oranları belirlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan bir anket, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi 26 taahhütçü firmaya uygulanmıştır. Edinilen bulgulardan, maliyet hesabı yapılırken kullanılan yöntemlerin gerek yurtiçi gerek yurtdışı faaliyetlerde; birim fiyata dayalı keşif çıkarma ve benzer işlerle karşılaştırma ağırlıklı olduğu; bunları, önceki uygulamalardan elde edilen verilerin kullanımı ile dövize endeksli maliyet hesaplarının izlemekte olduğu anlaşılmaktadır. Proje süresi belirlemede kullanılan tekniklerin, hem yurtiçi hem de yurtdışı faaliyetlerde şimdikinden daha büyük oranlarda kullanımları, risk minimizasyonu için faydalı bir uygulama olacaktır. Proje tamamlanma süresi seçeneklerinin her proje için hesaplanması, sözleşme teslim zamanı ile karşılaştırılması ve mümkün mertebe bu süre civarındaki bir tamamlanma tarihi gerçekleştirilmesi olumlu bir uygulama olacaktır. Yapılabilecek hesaplamalarla, sözleşme tarihinden daha erken bir tamamlanma tarihinin, daha düşük bir maliyetle gerçekleştirilebilmesinin mümkün olup olmadığı araştırılabilecek, proje süre kısaltımlarının maliyetlerinin hesaplanması ile de süre-maliyet değerlendirmeleri yapılabilecektir.

İnşaat maliyetleri, imalat miktarı ile o imalat için belirlenen fiyatın çarpımıyla oluşan kalemlerin toplamıdır. Yapım süresi ne kadar uzun olursa olsun bir inşaatta yapılacak olan imalatların miktarları değişmeyeceğine göre; o imalatların fiyatlarının ileriye dönük olarak hesaplanmasıyla, inşaatın maliyetini ileriye dönük olarak hesaplamak da mümkün olur.

İnşaat sektöründe daha fikir aşamasındayken finansal modelin doğru bir şekilde kurulması, nakit akışından kaynaklanan sorunların giderilmesi ve milli servetkayıplarının önlenmesi açısından büyük önem taşınmaktadır. Bu ise tasarım öncesi evrede maliyet tahmininin doğru bir şekilde yapılmasıyla mümkün olabilecektir.

İnşaat sektöründe rol alan birçok kişi yada kuruluş için maliyet tahmini, sürecin gerçekleştirilmesi ve devamlılığına yönelik uygun kararların verilmesi ve kaynakların en etkin biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’ de tasarım öncesi evrede maliyet tahmini, toplam bina inşaat alanı ile birim m2 inşaat maliyetinin çarpılmasıyla elde edilmektedir. Bina birim m2 inşaat maliyeti olarak ise T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ na ait yapı yaklaşık birim maliyetleri kullanılmaktadır. Ancak bu yolla hesaplamalar yapıldığında tasarımları tamamen farklı olan iki binanın maliyetleri aynı çıkabilmektedir. Böyle bir durumda Türkiye’de tasarım öncesi evrede maliyet tahmininin doğru bir şekilde yapılması için ihtiyaç duyulan hesap yönteminin nasıl olması gerektiği önemli bir problem olarak ortaya çıkmaktadır