İnşaat sektörü emek yoğun sektörlerin başında gelen ve aynı zamanda ekonomide çok önemli rolü olan bir sektördür. Sektörde, özellikle şantiyelerdeki imalatlarda verimlilik o imalatın üretim süresini, maliyetini direkt olarak etkilemektedir. Yatırım yapan inşaat firmaları tarafından tahmin edilen inşaat bedeli/süresi ile gerçekleşen imalat bedeli/süresinin birbirine yakın olması proje bazında başarının yanı sıra tutarlı stratejilerin oluşturulmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışmada şantiyedeki üretimlerden biri olan kalıp işçiliği ele alınarak, şantiye ortamında kalıp imalatında ekip profilinin verimliliğe olan etkileri incelenmiştir.

Ülkemizde, şantiyede yapılan imalatların ölçümüyle ilgili önceki çalışmalar daha çok adam-saat ölçümü konusunda yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada ise kalıp işlerinde verimliliği etkileyen ekip özellikleri tartışılmaktadır.

Araştırma için zaman etüdü formları düzenlenmiş ve bu formlar kırk adet şantiyede ekiplerle yüz yüze görüşülmek suretiyle doldurulmuştur.  Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar ileriki çalışmalara temel teşkil edecek şekilde tartışılmıştır.

İnşaat sektöründe işçi verimliliği toplam inşaat maliyetinin büyük bir kısmını (%20~%50) kapsadığından sektörde verimlilik denilince işçi verimliliği akla gelmektedir (Kazaz ve Ulubeyli, 2004, Hendrickson, 1998).  Bu nedenle verimlilik çoğunlukla bir işçinin birim imalat için çalışması gerekli olan süre (adam saat)  cinsinden ifade edilir. Adam saat değerlerinin gerçekçi olarak belirlenmesi, bu değerlerin kaynak, süre, maliyet tahminleri ve planlamaya etkileri nedeni ile çok önemlidir. Gerçekçi bir değerlendirme ise farklı koşulların (çevre, şantiye, yönetim, işçi profili gibi) adam saat ve işçi verimliliğine etkilerinin gerçekçi analizi ile mümkündür.

Yapım işlerinde işçi verimliliğine etki eden faktörlerin analizi ile ilgili literatürde bir çok çalışma bulunmaktadır  (Zakeri ve diğerleri,1996,  Kaming ve diğerleri, 1997,  Olomolaiye, 1988, Akindele, 2003,  Winch ve Carr, 2001, Wang, 1995, Sönmez, 1998,   Borcherding ve Alarcon, 1991, Pheng ve Meng, 1997, Öcal ve diğerleri, 2005, Kaming ve diğerleri,1997, Proverbs ve diğerleri, 1999a, 1999b, Kuruoğlu ve Bayoğlu, 2001,  Kazaz ve Ulubeyli, 2004). Yapılan çalışmalar uygulanan metodoloji ve elde edilen bulgular bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar Mıstıkoğlu ve diğerleri (2006) tarafından tartışılmıştır.   Bu makalede ise önceki çalışmalardan farklı olarak ekip profilinin kalıp işlerinde verimliliğe etkileri zaman etüdü çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ışığında tartışılacaktır.